Årets Förvillare

Etikett: Årets Folkvätte

Martin Ingvar nomineras till Årets förvillare 2011 och 2012

Martin Ingvar är föreståndare för Osher Centrum och professor i integrativ medicin vid Karolinska Institutet i Stockholm. Osher centrum förvaltas av Institutionen för Klinisk Neurovetenskap och rapporterar direkt till rektor på KI. Arbetet på Osher Centrum är enligt deras hemsida att kartlägga hur integrativ medicin syftar till att främja hälsa och motverka sjukdom genom utveckling och integration av evidensbaserad kunskap från olika discipliner och traditioner för att komplettera den etablerade medicinen. En finansiering på 43 miljoner kr kommer från filantropen Barbro Osher vid Osher Foundation i USA.

Det finns tyvärr en misstanke om att pengarna inte används korrekt därför startades en namninsamling på internet den 14 oktober 2011. Namninsamlingen är rubricerad: ”Protest mot Oshercentrets försnillning av pengar och misskrediterande forskning om altermativmedicin”. Anledningen sägs vara att pengarna har använts för att undersöka: smärta, placebo (positiv tro), sömnbesvär och nocebo (negativ inbillning) istället för att forska på alternativmedicin och hur denna kan integreras inom skolmedicinen.

Barbro Osher var sommarpratare i P1 den 11 augusti, 2011. Hon sa att hon skänkt pengarna för att de bästa alternativmetoderna ska utvärderas och sedan inlemmas i den vanliga vården.

Tidskriften 2000-talets vetenskap och föreningen SARA gav Osher centrum fulpriset Årets folkvätte med motiveringen att centret under de första fem åren lyckats försnilla de flesta av de 43 miljoner de fått och att pengarna använts för fel syften. Donationen har i så fall inte använts enligt donatorns vilja.

Situationen blir inte bättre av att Martin Ingvar tagit in en välkänd skeptiker mot alternativmedicin Edzard Ernst från Storbritanninen som frilansande rådgivare till Osher Centrum. Martin Ingvar skrev dessutom förordet till skeptikerna Simon Singh och Edzard Ernsts bok ”Trick or Treatment? Alternative Medicine on Trial”. Boken syftar till att ifrågasätta alternativmedicin.

Det senaste i händelseutvecklingen är att Edzard Ernst i oktober 2011 förlorade sin tjänst som professor i komplementär och alternativmedicin på forskningsenheten vid Exeter University efter en långdragen konflikt med Prince Charles. Kritiker menar att Edzard Ernsts primära målsättning verkar ha varit att förkasta eller motverka användningen av alternativmedicin. Ernsts försvar består i att han funnit [endast] 20 alternativa behandlingar som tycks göra mer nytta än skada. Dessa 20 behandlingar måste betraktas utifrån de 1000-tals metoder som återfinns inom t ex: kinesisk örtmedicin, akunpunktur, ayurveda, homeopati och många andra läkekonster. En mer ringaktande bedömning av läkekonster varav vissa är mycket gamla och beprövade går knappast att göra.

Tillägg 2011-11-01: Det har även framkommit att Martin Ingvar har ett samröre med aktivistföreningen Vetenskap och Folkbildning och deras fd ordförande Jesper Jerkert som haft åsikter om vilka rådgivare (tex Edzard Ernst) som kan användas för Osher Centrum. Jerkert har betonat hur inblandade bör gå tillväga för att undvika att framstå som ”omdiskuterad och ifrågasatt person”.

Tillägg 2012-06-14: Martin Ingvar nominerades även till Årets förvillare 2012.

RÖSTA HÄR – ÅRETS FÖRVILLARE 2012

Motiveringen

Motiveringen att nominera Martin Ingvar till Årets förvillare 2011 är således att Martin Ingvar:

  • inte har använt donationen för dess ursprungliga syfte nämligen att utvärdera de bästa alternativmedicinska metoderna och inte undersökt hur dessa ska kunna integreras i vården.
  • misstänks i egenskap av ansvarig föreståndare ha medgivit spridning av medel till felaktiga projekt som inte finns inom ramen för donationens målsättning.
  • involverat kontroversiella personer (tex Edzard Ernst) som rådgivare vars intentioner är oklara eller skadliga för Osher Centrums arbete och trovärdighet. Det visar på dåligt omdöme.
  • har ett samröre med aktivistföreningen Vetenskap och Folkbildning och från dem tagit intryck vilket negativt påverkat Osher centrum och donationens användning. Det visar också på dåligt omdöme.

Referenser

KI: Osher centrum för integrativ medicin OCIM

KI: Martin Ingvar

Namninsamling: Protest mot Oshercentrets försnillning av pengar…

Bok: ”Trick or Treatment? Alternative Medicine on Trial

Artikel: Vad gör de på Oshercentret och var tar alla pengar vägen?

Artikel: ”Professor [Edzard Ernst] calls Prince Charles, others ”snake-oil salesmen”

SR: Barbro Osher – Sommar i P1

Hemsida: Osher Foundation

Dagens Homeopati: Martin Ingvar – ”Vår centrala hållning är inte att bedriva alternativmedicinsk forskning”

Martin Ingvar nomineras till Årets förvillare 2012

Dan Larhammar blev Årets Folkvätte 2006

Dan Larhammar utnämndes till Årets Folkvätte och kommittén beslöt ge Gnistanpriset till terapeuten Iskra Yhrefors

Dan Larhammar

Dan Larhammar – Foto: TV4

Föreningen SARA utsåg en kommitté som fick förtroendet att utdela två utmärkselser. ”Gnistanpriset” gick till en person som genom sin praktik utfört berömvärda insatser i en anda av traditionell och ny vetenskap. ”Årets Folkvätte” gavs till Dan Larhammar som utmärkt sig för att hålla fast vid ett inskränkt och mekanistiskt synsätt på människan och vetenskapen.

Föreningen SARA som ligger bakom webbplatsen www.2000taletsvetenskap.nu delar ut utmärkelserna.

Med Gnistanpriset vill föreningen SARA belöna den som insett att en komplex sammansatt helhet som människokroppen eller ett ekosystem måste betraktas som en helhet. Människokroppens komplexitet kräver hänsyn till energi och kemi i växelverkan till nerv-,  immun- och hormonsystemet. Kroppen påverkas av en kaskad av omgivningsfaktorer, där miljön och maten vi äter spelar en central roll ner det på minsta cell, molekyl- och gennivå.

SARA har hämtat inspiration från det synsätt Albert Einstein hade när han klargjorde ljusets (gnistans) sanna natur. Före Einstein hade det uppstått två skolor som bekämpade varandra. Den ena skolan betraktade ljuset som partiklar, som materia som rörde sig i världsalltet. Den andra skolan stred för att ljuset är en vågrörelse. Albert Einstein avgjorde frågan för eftervärlden, genom att hävda ljusets ”sanna” dubbelnatur.

Iskra Yhrefors får Gnistanpriset

Till den första mottagaren av Gnistanpriset har priskommittén utsett terapeuten Iskra Yhrefors från Södertälje. Hon får priset för sin helhetssyn i behandlingen av sina patienter. Genom att använda sig av olika ljusfrekvenser tillsammans med traditionell medicin och kunskapen om subtila energicentra i kroppen, sk chakras, kan hon i många fall återbalansera patienter med kroniska sjukdomar till hälsa. Iskra betyder för övrigt gnista! Föreningen SARA:s Gnistanpris utgörs av en komplett samling med alla hittills utkomn utgåvor av 2000-Talets Vetenskap. Vi framför våra varmaste gratulationer!

Dan Larhammar blev Årets Folkvätte

Dan Larhammar får priset för sitt idoga arbete som grindvakt och för sitt sätt att stänga in den legitimerade hälsovårdens personal inom de mekanistiskt vetenskapliga skrankorna. Genom sitt aktiva engagemang i föreningen Vetenskap och Folkbildning, den svenska utlöparen av skeptikerrörelsen, vars målsättning är att häckla sådant som man anser vara pseudo- eller ovetenskap, har Dan Larhammar initierat häxjakt på företrädare för alternativa synsätt på hälsa.

I föreningens tidning Folkvett, där Dan Larhammar är en flitig skribent, drivs häxjakten på oliktänkande till sin spets. Därmed har Dan Larhammar bidragit till att skapa hinder för vetenskaplig utveckling i den mening som föreningen SARA lägger i begreppet – att skapa vetande. För priset Årets Folkvätte utgår förståeliga skäl inget annat än det omnämnande du just nu läser.


2000-Talets Vetenskap är en föreningstidning som ges ut av föreningen SARA. Den har ambitionen skriva om det bästa från både alternativ- och skolmedicinen, samt berätta om miljö- och livsstilsfrågor.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén