Dan Larhammar blev Årets Folkvätte 2006

Dan Larhammar utnämndes till Årets Folkvätte och kommittén beslöt ge Gnistanpriset till terapeuten Iskra Yhrefors

Dan Larhammar
Dan Larhammar – Foto: TV4

Föreningen SARA utsåg en kommitté som fick förtroendet att utdela två utmärkselser. ”Gnistanpriset” gick till en person som genom sin praktik utfört berömvärda insatser i en anda av traditionell och ny vetenskap. ”Årets Folkvätte” gavs till Dan Larhammar som utmärkt sig för att hålla fast vid ett inskränkt och mekanistiskt synsätt på människan och vetenskapen.

Föreningen SARA som ligger bakom webbplatsen www.2000taletsvetenskap.nu delar ut utmärkelserna.

Med Gnistanpriset vill föreningen SARA belöna den som insett att en komplex sammansatt helhet som människokroppen eller ett ekosystem måste betraktas som en helhet. Människokroppens komplexitet kräver hänsyn till energi och kemi i växelverkan till nerv-,  immun- och hormonsystemet. Kroppen påverkas av en kaskad av omgivningsfaktorer, där miljön och maten vi äter spelar en central roll ner det på minsta cell, molekyl- och gennivå.

SARA har hämtat inspiration från det synsätt Albert Einstein hade när han klargjorde ljusets (gnistans) sanna natur. Före Einstein hade det uppstått två skolor som bekämpade varandra. Den ena skolan betraktade ljuset som partiklar, som materia som rörde sig i världsalltet. Den andra skolan stred för att ljuset är en vågrörelse. Albert Einstein avgjorde frågan för eftervärlden, genom att hävda ljusets ”sanna” dubbelnatur.

Iskra Yhrefors får Gnistanpriset

Till den första mottagaren av Gnistanpriset har priskommittén utsett terapeuten Iskra Yhrefors från Södertälje. Hon får priset för sin helhetssyn i behandlingen av sina patienter. Genom att använda sig av olika ljusfrekvenser tillsammans med traditionell medicin och kunskapen om subtila energicentra i kroppen, sk chakras, kan hon i många fall återbalansera patienter med kroniska sjukdomar till hälsa. Iskra betyder för övrigt gnista! Föreningen SARA:s Gnistanpris utgörs av en komplett samling med alla hittills utkomn utgåvor av 2000-Talets Vetenskap. Vi framför våra varmaste gratulationer!

Dan Larhammar blev Årets Folkvätte

Dan Larhammar får priset för sitt idoga arbete som grindvakt och för sitt sätt att stänga in den legitimerade hälsovårdens personal inom de mekanistiskt vetenskapliga skrankorna. Genom sitt aktiva engagemang i föreningen Vetenskap och Folkbildning, den svenska utlöparen av skeptikerrörelsen, vars målsättning är att häckla sådant som man anser vara pseudo- eller ovetenskap, har Dan Larhammar initierat häxjakt på företrädare för alternativa synsätt på hälsa.

I föreningens tidning Folkvett, där Dan Larhammar är en flitig skribent, drivs häxjakten på oliktänkande till sin spets. Därmed har Dan Larhammar bidragit till att skapa hinder för vetenskaplig utveckling i den mening som föreningen SARA lägger i begreppet – att skapa vetande. För priset Årets Folkvätte utgår förståeliga skäl inget annat än det omnämnande du just nu läser.


2000-Talets Vetenskap är en föreningstidning som ges ut av föreningen SARA. Den har ambitionen skriva om det bästa från både alternativ- och skolmedicinen, samt berätta om miljö- och livsstilsfrågor.