VoF resonerar okunnigt – ”Sjukvård är också bemötande, etik och estetik”

DEBATT. Läkare och forskare: Föreningen Vetenskap och Folkbildning resonerar okunnigt om antroposofisk och komplementär medicin.

Denna debattartikel har tidigare publicerats på DN Debatt

Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) argumenterar på DN Debatt 7/9 snävt kring utvärdering av komplementär- och alternativmedicin (KAM), som i dag har 100 miljoner användare bara i Europa. De avfärdar okunnigt forskning kring antroposofisk medicin som förskrivs ihop med skolmedicin av tiotusentals legitimerade vårdgivare i Europa.

Användningen har stöd av omfattande utvärderingar som indikerar att den är verksam, säker och möjligen kostnadseffektiv. Om VoF menar att bara snävt evidensbaserade behandlingsinsatser hör hemma i hälso- och sjukvården, skulle kirurgi, omvårdnad och andra komplexa behandlingar – vilka ofta inte kan blindtestas och placebokontrolleras – försvinna. Den hierarkiska bevispyramiden som VoF:s inlägg bygger på är förlegad och i dag rekommenderas en flerdimensionell bevismodell med väl testade metoder.

Specifik effektbevisning är viktig, men sjukvård är också bemötande, etik, estetik och ekonomi. Vårdgivarens och patientens perspektiv måste räknas in då det förbättrar patientresultatet.

De antitumörspecifika effekterna av mistel (till exempel Iscador) är väldokumenterade i provrör. Kliniska studier och högkvalitativa metaanalyser visar positiva effekter på cancerpatienters livskvalitet och eventuella överlevnad. I ledande medicinska tidskrifter är resultaten, positiva som negativa, från stora metaanalyser av homeopati, liksom av andra subventionerade läkemedel till exempel antidepressiva, en pågående debatt. England har till exempel beslutat att fortsätta erbjuda homeopatin.

Att inte stödja människors valfrihet och politikers och landstingens vilja till en patientcentrerad, säker och pluralistisk hälso- och sjukvård (som Vidarkliniken utgör exempel på) är otidsenligt och odemokratiskt. VoF:s retorik om gräddfiler och skattepengar är medvetet vilseledande. En medicin i samklang med människors behov och en vetenskap i utveckling behöver helt andra banérförare, samordnade av ett förhoppningsvis kommande nationellt center för KAM-forskning i linje med rekommendationer från WHO, såsom i Norge, Danmark och USA.

Signaturer

Christina Doctare
läkare, fd medicinalråd, författare

Torkel Falkenberg
docent i hälso- och sjukvårdsforskning, Karolinska institutet, KI, forskningschef Vidarinstitutet

David Finer 
medicinjournalist, licentiat i medicinsk vetenskap, Medicinskt Kunskapscentrum, Stockholm läns landsting

Ursula Flatters
läkare, specialist i allmänmedicin, utbildningschef Vidarkliniken

Elisabeth Hamrin
professor emeritus i omvårdnadsforskning, Linköpings universitet

Johanna Hök
apotekare, med dr i medicinsk vetenskap, KI

George Lewith
läkare, professor i hälso- och sjukvårdsforskning, University of Southampton

Harald Walach
psykolog, professor i forskningsmetodologi, Europeiska universitetet Viadrina Frankfurt

Maria Arman
sjuksköterska, docent i vårdvetenskap KI