Dan Eliasson (fd generaldirektör på Försäkringskassan) nomineras till Årets förvillare 2015

Dan Eliasson,  Rikspolischef sedan 2014 - Foto: Försäkringskassan pressfotoDan Eliasson, nybliven rikspolischef, tidigare Försäkringskassans generaldirektör, hade låtit myndighetens försäkringsmedicinska rådgivare, handläggare och Processjuridiska enhet bryta mot många av EUdomstolens domar – samtidigt som han vid upprepade gånger vid möten med Nackskadeförbundet på Försäkringskassans huvudkontor framförde att ”han behärskade alla EUdomstolens domar”, d v s var den verklige specialisten gällande svenska medborgares rätt till ”gränsöverskridande vård”! – Trots att han aldrig vid dessa möten framförde ett enda bevis på att ha sådan kunskap.

Text uppdaterad kl 16:37 den 26 juni 2015 – Foto på Dan Eliasson, Rikspolischef sedan 2014 – Försäkringskassan pressfoto

Detta är skäl nog att låta honom bli år 2015 förvillare – inte minst med tanke på att han, som generaldirektör på Försäkringskassan, tillåtit både om- och överprövning av vad EU-domstolens domar fastställt gällande gränsöverskridande vård för de svenska medborgare, vilka utretts och med framgång behandlats inom EU/EES-området med internationellt använda och accepterade metoder.

Detta har inneburit att ersättningar drabbade skulle fått – för egna utlägg för vård inom EU inte blivit ersatta, när myndighetens handläggare och försäkringsmedicinska rådgivare på oklara grunder, med klart felaktiga medicinska påståenden hävdat att inom EU accepterade och använda metoder inte kunde godkännas att bli använda i svensk landstingsvård.

Indirekt ledde detta till att drabbade nekats ersättningar för alla kostnader de haft och varit berättigade till. Istället har andra delar av samhället drabbats av onödiga kostnader – pga alla rådande brister i den svenska landstingsvården!

Enligt EUkommission och EU-domstol får inte Sverige och dess myndigheter om- eller överpröva vad experter inom EU/EESområdet fastställt gällande drabbades skador – men detta tycks varken Sveriges regering eller domstolar ännu ha brytt sig om.

Referenser:

2014-04-08 Via NewsVoice avslöjades av Assar Fager om Försäkringskassan/Sverige; Sverige talar med dubbla tungor inom EU:s gränsöverskridande vård

I direktriktade domar mot Försäkringskassan och Sverige från EU-domstolen [1] 2006 fastslogs att unionens rättssäkerhetsprincip skall prövas (även av Sverige) vid inskränkning av den fria rörligheten, som är garanterad av EU-rätten.

Rättssäkerhetsprincipen är en av grundpelarna i unionsrätten, där inskränkaren, här Försäkringskassan, ska bevisa de legitima skälen i Sveriges lagstiftning.

Mer om detta framgår av denna länk där Assar Fager skriver; Den ålagda bevisbördan ålägges av EU-domstolen på Försäkringskassan och kontrollen lägges på [1] nationell domstol.

När det gäller svenska patienter med behov av gränsöverskridande vård respekterar varken Försäkringskassan eller Svensk Förvaltningsdomstol EU-domstolens krav om att genomföra rättssäkerhetsprövningens olika steg.
[1] Mål C-73/08 Bressol punkt 77-79 och punkt 71

Det går också att studera vidare Pressmeddelandet via denna länk.

Till yttermera visso fanns även en rapport i Expressen om rådande korruption i Försäkringskassans ledning – varefter tusentals med epostbrev av betydelse att avslöja sådana verksamheter bland dem, vilka begärt ersättning efter skador och sjukdom.

Ibland dessa epostbrev hade av myndighetens personal insmugits informationen om rådande korruption i den då aktuella ledningen…

Därom ville givetvis ingen på Försäkringskassans huvudkontor uttala sig vid Nackskadeförbundets senaste möte där.

Hur kan sådana ”meriter” motivera att någon får bli rikspolischef?

Text och nominator: Bo Sonnsjö, MD PhD

 

 

3 kommentarer

 1. Så många överträdelser, det får mig att undra om det kan vara så att det är ”en fjäder i hatten” i nuvarande politiska klimat, att lyckas bli Årets förvillare. Alltså något man eftersträvar för att visa hur duktig man är på att förstöra livet för dem som står i underläge.

  1. Det är knappast troligt att ”Årets Förvillare” ser på denna information, som något annat än ett obehagligt avslöjande av hur verkligheten faktiskt ser ut när det gäller hanteringen av bl a offer för trafik- och fallolyckor.
   Uppgifterna bygger på insamlade fakta sedan lång tid tillbaka. Den som vill veta mer om dessa saker kan läsa vidare på http://www.nackskadeforbundet.se
   Där finns en mängd information om hur svårt nackskadade (”whiplash-skadade”) hanteras av sjukvård, Försäkringskassan,domstolarna, samt vilka regler som skulle gälla i enlighet med EU-domstolens domar. Vid möten och skriftväxling med bl a SANCO, EUkommissionen, men även med företrädare för bl a Socialstyrelsen, IVO, m fl myndigheter har dessa drabbades ärenden diskuterats. Mängder av domar har lästs. Drabbade har av Nackskadeförbundet hjälpts till utredning och operation vid specialkliniker runt om i Europa, men även i andra länder.
   Möten har skett både med ”Svensk Försäkring”, Försäkringskassans ledning, Sveriges Läkarförbund, m fl.
   Bildmaterial finns även tillgängligt att studera.

Kommentarer är stängda.