RSMH-bloggen utnämner Karolinska Institutet till Årets Förvillare 2015

Hannes Qvarfordt på RSMH-bloggen utnämnde idag Karolinska Institutet till Årets Förvillare 2015 med motiveringen att KI hävdar att ”borderline” orsakas av fel i hjärnans känsloreglerande funktioner baserat på iakttagelser av neurologiska anomalier i hjärnan, men det rör sig om en feltolkning. Qvarfordts skriver att resonemanget är en grov, biologistisk övertolkning av forskningen.

Anomalier i hjärnans struktur eller funktion är ingen bra förklaring eftersom hjärnan är plastisk och att den under hela livet formas i växelverkan med miljön. Det finns många möjliga miljöfaktorer som kan orsaka de iakttagna avvikelserna i hjärnan, från hormonell och annan biokemisk påverkan i moderlivet, till psykosociala och sociokulturella faktorer efter födelsen. Detta bortser man helt från i sina analyser och tolkningar, skriver Qvarfordt.

Flera större svenska universitet gör samma feltolkningar för de flesta psykiatriska diagnoser som: bipolär sjukdom, schizofreni, ADHD, ätstörningar, självskadebeteende mfl.

Det handlar om att man förvandlar psykisk ohälsa, från ett psykosocialt och samhällsutvecklingsproblem, till en rent medicinsk och neurologisk angelägenhet, skriver Hannes Qvarfordt i sin motivering.

Läs mer